Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, işbu Aydınlatma Metni ile, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve 10.03.2018 tarih ve 3035 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında aydınlatma yükümlüğümüzün yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda bilgi vermekle yükümlü olduğumuz konular aşağıdaki gibidir:

1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği

Veri sorumlusu; GFY Plaza, Sahrayıcedit Mahallesi, Batman Sokak, No 30, Kat 17, İç Kapı No:46, 34734, Kadıköy, İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 141149-5 sicil numarası ile kayıtlı Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi’dir.

2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği

Ad, soyadı, telefon numarası, e-posta adresi, müşteri işlem bilgileri, Ozan Business hizmetleri için başvurmanız halinde sayılanlara ek olarak ortaklık ve işbirliği talepleriniz doğrultusunda ilettiğiniz çalışılan kurum veya kuruluşun adı ve çalışma yerindeki görevi bilgileri; TESK Cüzdan için başvurmanız halinde sayılanlara ek olarak adres bilgisi, T.C. kimlik numarası; çağrı merkezi aracılığıyla elde edilen işitsel kayıtlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere internet sitesi (www.ozan.com, business.ozan.com) ve çağrı merkezi aracılığıyla iletmiş olduğunuz kategorilerdeki kişisel verileriniz, internet sitesinde ve çağrı merkezinde görüşlerinizin, önerilerinizin, başvurularınızın, ortaklık ve işbirliği taleplerinizin ve Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kullanımı ile ilgili destek taleplerinin alınması, bunlara istinaden sizinle iletişime geçilmesi ve size doğru hitap edilebilmesi, gerekli ise bu doğrultuda tarafınıza mal, ürün veya hizmet sağlanması, çağrı merkezi ile Şirketimize ulaşmanız durumunda aramanın teyidi ve arama sayısının istatiksel amaçla tespiti, müşteri ilişkilerinde sağlıklı ve uzun süreli etkileşim kurulması, onay vermeniz halinde tarafınıza tanıtım, reklam, kampanya vb. içerikli ticari elektronik ileti gönderilmesi, başvuru, talep ve şikayetlerinizin takibi ile ilerde oluşabilecek uyuşmazlık ve sorunların çözülmesi ve bunlarda delil olarak kullanılması ve mevzuattan kaynaklanan zamanaşımı süresi doğrultusunda bu kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından saklanması amacı ile işlenmektedir.

İnternet sitelerimizden birini ziyaretiniz ve kullanımınız sırasında internet sayfası sunucusu tarafından sabit sürücünüze iletilen küçük metin dosyaları (Çerezler) aracılığıyla elde edilen kullanılan tarayıcı, IP adresi, internet bağlantınız, site kullanımlarınız hakkındaki bilgiler, ve benzeri kategorilerdeki kişisel verileriniz; sitemizin ziyaret edilebilmesi ve özelliklerinden faydalanılması, sitemizdeki sayfalar arasında bilgileri taşıyabilmek ve bilgileri tekrardan girmek zorunluluğunu ortadan kaldırmak ile onay vermeniz halinde sitemizi kullanma şeklinizle ilgili bilgileri toplayarak performansın arttırılması, sitemizdeki seçimlerinizin hatırlanması ve böylelikle tarafınıza kolaylık sağlanması, sitemizin ve reklamların ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre düzenlemesi amaçları ile işlenmektedir.

Detaylı bilgi için Çerez Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.

3. Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Kişisel verileriniz 2. maddede belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için Şirket’in hissedarları, iş ortakları, hizmet aldığı şirketler ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; ticari elektronik ileti alımına onay vermeniz halinde ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcılarına, Çerez Yönetim Paneli’nden zorunlu olmayan çerezler dışında kalan çerezlere onay vermeniz halinde çerez (cookie) hizmeti alınan iş ortaklarına aktarılabilecektir.

4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Şirketimizin internet sitesi, çağrı merkezi, e-posta gibi elektronik kanallar aracılığıyla tamamen otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle veya posta gibi fiziki yollardan elde edilen kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmesi, Şirket ile aranızda kurulabilecek hukuki ilişkinin devamı için kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması, Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve açık rızanız hukuki sebepleri ile toplanmaktadır.

5. Kişisel verileriniz ile ilgili Kanun kapsamındaki haklarınız aşağıdaki şekildedir:

(a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, (g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren bir dilekçeyle GFY Plaza, Sahrayıcedit Mahallesi, Batman Sokak, No 30, Kat 17, İç Kapı No:46, 34734, Kadıköy, İstanbul adresine yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi (KEP adresi: ozan@hs03.kep.tr), güvenli elektronik imza, mobil imza, ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (Bu kapsamda kvkk@ozan.com e-posta adresi üzerinden Şirket’e ulaşabilirsiniz) veya başvurusu amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Şirket’e iletebilirsiniz.

Bilginize sunarız.

Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi